އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/01/2022
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭޓޫ ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/01/2022
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭޓޫ ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/01/2022
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 11/01/2022
މަސައްކަތު އޭޓޫ ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/01/2022
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/01/2022
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/01/2022
މަސައްކަތް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 03/01/2022
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެހީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮލެޖް އަދި ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އީ-ލައިބްރަރީއެއްގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ފަށައި އަދި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ހޯދަމުން އަންނަ ސްޓެޓި
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/12/2021
ކޮވިޑް-19 އާއިގުޅިގެން 01 ޖޫން 2021 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް ފަސްކުރި ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ސްކީމްތަކުގެ ރީޕޭމަންޓް ފައިސާ އަލުން ދައްކަން ފެށުމާއިގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/12/2021
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަަރ އޭޓޫ ޝީޓް