އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/11/2019
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/11/2019
މަސައްކަތު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/11/2019
އައި.ސީ.ސީ.އާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/11/2019
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (އެމް އެސް 2)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/11/2019
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރވުމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރާ އެޖެންސީތަކާއި ގުޅޭ - ނޫސް ބަޔާން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/11/2019
އޭ 2 ސީޓް ފޯރ އެޑްމިން އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރ ޕޯސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/11/2019
އޭ 2 ސީޓް ފޯރމް އެޑްމިން އޮފިސަރ ޕޯސްޓް (ޖީ.އެސް 3)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/11/2019
އޭ 2 ސީޓް ފޯރ ސްކޮލް އެޑްމިން އޮފިސަރ ޕޯސްޓް (ޖީ.އެސް 3)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/11/2019
އިންޑިއާގެ ޗަރޯޓާރ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 07/11/2019
އޭ 2 ސީޓް ފޯރ ސްކޮލް އެޑްމިން އޮފިސަރ ޕޯސްޓް