އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/11/2021
ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރ އެޕްލިކަންޓްސް ސްކްރީނިންގް ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/11/2021
އެކައުންޓް އޮފިސަރ އެޕްލިކަންޓްސް ސްކްރީނިންގް ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/11/2021
މަތީ ތަޢުލީމުގެ ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމާ ބެހޭ އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ހަންގޭރީ ސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއި ކުރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/11/2021
ޒިކާ އެގްރިކަލްޗަރ ސްޓަޑީޒް ނެޓްވޯކްސް ފޮރ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ 2022 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/11/2021
- ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް2021 ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/11/2021
ރަޝިއަން ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2022 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/10/2021
ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލަރޝިޕް އިން ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2022 ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/10/2021
މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ލަރނިންގ ޑިސްއެބިލިޓީސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/10/2021
ފެލޯޝިޕް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިސާރޗް ސްކޮލަރސް އިން ޓެކްނޮލޮޖީ ޕްރޮގްރާމް 2022 / ހައިދަރުއާބާދު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/10/2021
ޖައިކާ - އެގްރިކަލްޗަރ ސްޓަްޑީޒް ނެޓްވާރކްސް ފޮރ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ 2022 - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް