އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 03/06/2019
މާރިޗު ލޯން 2019 ސްކީމް ގެ ތެރެއިން ބޭނުންނުހިފިވާ ޖާގަތަކަށް އަލުން ހުޅުވާލުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 03/06/2019
މާރިޗު ލޯން 2019 ސްކީމް ގެ ނަތީޖާ އާއްމު ކުރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 03/06/2019
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީމަށް ދޭ ލޯން އެހީގެ ފުރުސަތު: މާރިޗު 2019 ނަތީޖާ (ނިއު ސްޑޫޑެންޓްސް)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 03/06/2019
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯން އެހީގެ ފުރުސަތަށް: މާރިޗު 2019 ނަތީޖާ (އޮންގޮއިންގ ސްޓޫޑެންޓްސް)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/05/2019
ސެލްފް ފައިނޭންސް ސްކީމް ފޮރ ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސް / އިންޑިޔާ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/05/2019
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފޯމެޓް 2018
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/05/2019
ހައި އެޗީވާރސް ސްކޮލާރޝިލް 2018
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/05/2019
ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/05/2019
ސިނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ - ލޯން ސެކްޝަން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/05/2019
ސިނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ - އެޑްމިން ސެކްޝަން