އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/04/2021
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( ސްކޮލް) އޭ2 ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/04/2021
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( އެޑްމިން) އޭ2 ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/04/2021
އައި.ސީ.ސީ.އާރު ސްކޮަލަރޝިޕް 2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/04/2021
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިަސރ، ޕްރޮކިއުމްންޓް ޔުނިޓް ގެ އޭ2 ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/04/2021
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ލޯން ސެކްޝަން ގެ އޭ2 ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/03/2021
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2021 (ރިއެނައުންސްޑް) - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/03/2021
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2021 - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/03/2021
މާސްޓަރސް އޮފް ސައިންސް ކޯސް އިން ފޮރިން ރިސާރޗް އިންސްޓީޓިއުޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/03/2021
އޭއައިއެސް އިނޮވޭޓާރ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އަދި ިއިނޮވޭޝަން ޗެލެންޖް އޭއައިއެސް ޖޮއިންޓް ރިސަރޗް ޕްރޮގްރާމް 2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/03/2021
ސައުތު އޭޝިއަން ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު