އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/09/2019
ޕާކިސްތާން - ސެލްފް ފައިނޭންސް (ސްކޮލަރޝިޕެ) ސްކީމް 2019-2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/09/2019
ޑައިރެކްޓަރ ޕްލޭނިންގ A2 ސީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/09/2019
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ A2 ފޯމް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/09/2019
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ A2 ފޯމް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/09/2019
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޕޯސްޓް ގެ A2 ސީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/09/2019
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް (ޕީޓީއޭޕީ)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/09/2019
ކޮޓެލަވާލާ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީ (ކޭ.ޑީ.ޔޫ)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/09/2019
މުޢާމަލާތުކުރަން ބޭނުންވާ މަރުކަޒުތައް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/09/2019
މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ސައިންސް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެސް.ޔޫ) ސްކޮލަރޝިޕް 2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/09/2019
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް (ޕީޓީއޭޕީ)