އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/07/2021
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީންގ ނަތީޖާ ޝީޓް ( ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/07/2021
ޕްރޮކިޔުމަންޓް އޮފިސަރ (ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓް) A2 ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 29/06/2021
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަންއާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/06/2021
އިގިރޭސިވިލާތަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ހައްދަންޖެހޭ ވިސާ އާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/06/2021
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ކޯސްތައް 2021/2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/06/2021
މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު - ފެބްރުއަރީ 2021 - އިޢުލާން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/06/2021
މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު - ފެބްރުއަރީ 2021 - C2
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/06/2021
މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު - ފެބްރުއަރީ 2021 - C1
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/06/2021
ދަ ވޯރލްޑް އިން ސަރބިއާ ޕްރޮގްރާްމްސް - ގަވަރމެންޓް އޮފް ސާރބިއާ ސްކޮލަރޝިޕްސް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/06/2021
ޔޫތް އޮފް އެކްސެލެންސް ސްކީމް އޮފް ޗައިނާ (ޔެސް ޗައިނާ) - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް