އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/08/2019
ސްވިސް ގަވަރމެންޓް އެކްސެލެންސް ސްކޮލަރޝިޕް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/08/2019
ޓެއިލާރސް ޔުނިވާރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/08/2019
ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/08/2019
ސްލިޓް ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ސްޓޫޑެންޓްސް އިން ދަ ސާކް ރީޖަން – 2020/2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/08/2019
ދާނިޝް އަޙްމަދު ކޮލެޖް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓިއުޝަން ފީ ފްރީ ސްކޮލަރޝިޕް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/08/2019
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އިން ސައިޕްރަސް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/07/2019
ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/07/2019
ބްރެކް ސްކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/07/2019
ޕައިލެޓް ސްޓަޑީސް ސްލޮޓްސްއާ ގުޅޭ - ނޫސް ބަޔާން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/07/2019
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީމަށް ދޭ ލޯން އެހީގެ ފުރުސަތު: ޖޫން 2019