އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/06/2021
ޢިއުލާން - ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ރިޕޭމަންޓް 7 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފަސްކުރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/06/2021
މެޑިޓޭރިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް (އެމްއައިއެމް) - ސައިޕްރަސް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 07/06/2021
ސްޑޫޑަންޓް ލޯނު ސްކީމްގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ ފަސްކުރުމާބެހޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2021
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2021 - ޑެޑްލައިން އެކްސްޓެންޑެޑް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/06/2021
ކޮމްސެޓްސް އިސްލާމަބާދު ޔުނިވަރސިޓީ ކޯސްތައް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/05/2021
މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު - ފެބްރުއަރީ 2021 - C2
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/05/2021
މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު - ފެބްރުއަރީ 2021 - C1
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/05/2021
މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު - ފެބްރުއަރީ 2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/05/2021
މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 11/05/2021
ޖަޕާން ސަރުކާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2022