އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 11/05/2021
ކޮމްސެޓްސް އިސްލާމަބާދު ޔުނިވަރސިޓީ ކޯސްތައް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/05/2021
ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭ ޓޫ ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/08/2021
މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/05/2021
އިންފޮމޭޝަން ސެޝަން ފޯ މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 29/04/2021
ހޫބަރޓް އެޗް.ހަމްފްރީ ފެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022-2023
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/04/2021
މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/04/2021
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ސްކޮލް ސެކްޝަން) އޭ2 ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/04/2021
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެޑްމިން ސެކްޝަން) އޭ2 ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/04/2021
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ ( އެޑްމިން ސެކްޝަން) އޭ2 ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/04/2021
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ނިއުލޯން ޔުނިޓް އޭ2 ޝީޓް