އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/10/2019
ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/10/2019
ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/10/2019
އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/10/2019
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/10/2019
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިހާރު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުން ފެން ބިލްޑިންގ ގެ 2ވަން ފަންގިފިލާ އަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/10/2019
ޕައިލެޓް ސްޓަޑީސް ސްލޮޓްސްއާ ގުޅޭ - ނޫސް ބަޔާން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/11/2019
އޭ 2 ސީޓް ފޯ ބަޖެޓް ޑިރެކްޓަރ ޕޯސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/10/2019
ރަސިއާ ސަރުކާރުގެ ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/10/2019
ކޮޓެލަވާލާ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީ (ކޭ.ޑީ.ޔޫ)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/10/2019
ކޮލޮންބޯ ޕްލޭން - ކޮރެއާ (ކޭޑީއައި ސްކޫލް) 2020