އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 31/08/2021
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭ ޓޫ ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/08/2021
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްް އޮފިސަރ އެޕްލިކަންޓް ސްކްރީނިންގ ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/08/2021
ކޮމްސެޓްސް އިސްލާމްއާބާދު ޔުނިވަރސިޓީ ކޯސްތައް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/08/2021
ސުވާ ގްލޯބަލް ފެލޯސް ޕްރޮގްރާމް - ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިޔާ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/08/2021
ތެރަޕިއުޓިކް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2021 (ބެޗްލަރސް އޮފް އޯޑިއޮލޮޖީ އެންޑް ސްޕީޗް ލޭންގުއޭޖް ޕެތޮލޮޖީ) ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/08/2021
ތެރަޕިއުޓިކް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2021 ( ބެޗްލަރސް އޮފް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީ) ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 03/08/2021
ޢަލް-އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2021/2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/08/2021
ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާގެ 03 ކޯހެއް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި އަމިއްލަ 03 ފަރާތަކާއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކޮށްފި
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/08/2021
ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭ ޓޫ ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/07/2021
ސްރީލަންކާ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެމްޕަސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް