އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/10/2021
އެސް. ޑީ. ޖީ ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/10/2021
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 / ޖަޕާން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/10/2021
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021/2022
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/09/2021
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އޭ ޓޫ ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/09/2021
އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ A2 ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/09/2021
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސާވިސް ޗާޓަރ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/09/2021
މެންޓަލް ހެލްތް ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާ ކުރުމުގެ ސްކޮލަރޝިޕްތައް 2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 07/09/2021
އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އެޕްލިކަންޓްސް ސްކްރީނިންގ ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/09/2021
ތެރަޕިއުޓިކް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2021 އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި ( ބެޗްލަރސް އޮފް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީ) - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/09/2021
ތެރަޕިއުޓިކް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2021 އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި (ބެޗްލަރސް އޮފް އޯޑިއޮލޮޖީ އެންޑް ސްޕީޗް ލޭންގުއޭޖް ޕެތޮލޮޖީ) ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް